Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner

Til Stortinget

1. Sammendrag

1.1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok 8. februar 2019 beslutning nr. 21/2019 om å innlemme i EØS-avtalen europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751 av 29. april 2015 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner.

Formålet med forordningen er at gebyrene for bruk av betalingskort skal fastsettes på et kostnadseffektivt nivå, samtidig som det bidrar til rettferdig konkurranse, innovasjon og nye aktører. Forordningen inneholder både regulering av formidlingsgebyr og regler om handelspraksis. Forordningen stiller krav om at medlemsstatene påser at det finnes utenomrettslige tvisteløsningsorgan for behandling av tvister mellom betalingsmottakere og betalingstjenestetilbydere under forordningen. Gjennomføring av rettsakten krever lovendring. Stortingets samtykke til godkjenning av rettsakten er derfor nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd.

EØS-komiteens beslutning og forordningen i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

1.2 Vurdering

Forordningens formål er bl.a. at gebyrene for bruk av betalingskort skal fastsettes på et økonomisk effektivt nivå, samtidig som det åpnes opp for økt konkurranse og innovasjon. Det vil kunne lede til lavere kostnader ved bruk av kort som er omfattet av forordningen.

Regelverket for betalingstjenester har blitt stadig mer harmonisert i EU/EØS. Forordningen bidrar til harmonisering i hele EØS bl.a. når det gjelder gebyrer for bruk av betalingskort.

Innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring av forordningen er nødvendig for å sikre like konkurransevilkår og likhet i det regulatoriske rammeverket, ved at det blir ett sett regler i hele EØS. Innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen vil også legge til rette for at homogeniteten i EØS-regelverket videreføres i tråd med EØS-avtalens formål.

Finansdepartementet tilrår at Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fredric Holen Bjørdal, Svein Roald Hansen, Ingrid Heggø, Eigil Knutsen og Hadia Tajik, fra Høyre, Elin Rodum Agdestein, lederen Henrik Asheim, Mudassar Kapur, Vetle Wang Soleim og Aleksander Stokkebø, fra Fremskrittspartiet, Sivert Bjørnstad, Knut Magne Flølo og Bård Hoksrud, fra Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik og Trygve Slagsvold Vedum, fra Sosialistisk Venstreparti, Solveig Skaugvoll Foss, fra Venstre, Abid Q. Raja, fra Kristelig Folkeparti, Tore Storehaug, fra Miljøpartiet De Grønne, Une Bastholm, og fra Rødt, Bjørnar Moxnes, viser til at EØS-komiteens beslutning nr. 21/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner, krever samtykke fra Stortinget på grunnlag av Grunnloven § 26 annet ledd, jf. EØS-avtalen art. 103.

Komiteen viser til at formålet med forordningen er at gebyrene for bruk av betalingskort skal fastsettes på et kostnadseffektivt nivå, samtidig som det bidrar til rettferdig konkurranse, innovasjon og nye aktører. Forordningen inneholder både regulering av formidlingsgebyr og regler om handelspraksis. Komiteen viser videre til at forordningen stiller krav om at medlemsstatene påser at det finnes utenomrettslige tvisteløsningsorgan for behandling av tvister mellom betalingsmottakere og betalingstjenestetilbydere under forordningen. Når det gjelder kravet om utenrettslig tvisteløsningsorgan, viser komiteen til behandlingen av Prop. 128 L (2018–2019), jf. Innst. 35 L (2019–2020).

Komiteen har forelagt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen, som i brev av 6. november 2019 opplyste at den ikke har merknader til utkast til innstilling. Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til at regler som i all hovedsak samsvarer med forordningen, ble fastsatt av Finansdepartementet i forskrift 27. juni 2016 nr. 827 om formidlingsgebyr i kortordninger mv. Disse medlemmer mener at det kan være gode grunner til at det norske regelverket om formidlingsgebyr for kortbaserte transaksjoner tilpasses regelverket hos andre land. Gitt at norsk regelverk alt i stor grad er tilpasset innholdet i forordningen, mener disse medlemmer at det hadde vært på sin plass med ytterligere begrunnelse for nødvendigheten av å innta slike regler i EØS-avtalen.

Disse medlemmer skulle helst sett en mer helhetlig vurdering av hvilke konsekvenser innlemmelse av forordningen (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner vil ha for norske forbrukere, betalingsmottakere og betalingstjenestetilbydere. Gitt at forordningens krav om utenomrettslige tvisteløsningsorgan for behandling av tvister ikke er inntatt i den eksisterende norske forskriften, mener disse medlemmer det kan stilles spørsmål ved nødvendigheten og de administrative konsekvensene av dette nye kravet.

3. Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Stortinget samtykker til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner.

Oslo, i finanskomiteen, den 12. november 2019

Henrik Asheim

Elin Rodum Agdestein

leder

ordfører