Endringer i tvisteloven (verdigrensene)

Prop. 133 L (2018-2019)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang