Endringer i tvisteloven (verdigrensene)

Prop. 133 L (2018-2019), Innst. 207 L (2019-2020), Lovvedtak 65 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 24.03.2020 Innst. 207 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i reglene som fastsetter verdigrensene i tvisteloven for obligatorisk forliksrådsbehandling, behandling etter småkravprosess og ankeadgangen i saker om formuesverdier. Verdigrensen for krav om forliksrådsbehandling heves fra 125 000 til 200 000. For behandling etter reglene om småkravprosess heves verdigrensen fra 125 000 til 250 000. Tilsvarende endring gjøres for ankesummen i saker om formuesverdier.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.04.2020