Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)

Prop. 135 L (2018-2019)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er til behandling i næringskomiteen

Saksgang