Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)

Prop. 135 L (2018-2019), Innst. 52 L (2019-2020), Lovvedtak 8 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 19.11.2019 Innst. 52 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ulike endringer i aksjelovgivningen. I tillegg til endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven, ble det også vedtatt endringer i finansforetaksloven, AIF-loven (forvaltning av alternative investeringsfond), regnskapsloven, verdipapirfondloven og verdipapirhandelloven. Formålet med endringene er å styrke og oppmuntre til langsiktig aktivt aksjeeierengasjement., og å oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen ved å tilpasse reglene til Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/828 av 17. mai 2017 (endringsdirektivet) om endring av direktiv 2007/36/EF (aksjonærrettighetsdirektivet). Aksjonærrettighetsdirektivet gjelder for selskapstyper som tilsvarer allmennaksjeselskaper med hovedkontor i en EØS-stat, og som enten har aksjer som er tatt opp til handel på regulert marked i, eller som driver virksomhet innenfor EØS. Endringene gjelder først og fremst for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, institusjonelle investorer og kapitalforvaltere.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.12.2019