Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 19.11.2019 Innst. 53 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg). For rett til barne- og ektefelletillegg (forsørgingstillegg) stilles det krav om bosetting og opphold i Norge for barn og ektefelle det mottas forsørgingstillegg for. Det stilles krav om bosetting i Norge for mottakere av forsørgingstillegg til alderspensjon og uføretrygd.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.12.2019