Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden

Prop. 33 L (2019-2020), Innst. 173 L (2019-2020), Lovvedtak 47 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 03.03.2020 Innst. 173 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden. Bakgrunnen for lovforslaget fra regjeringen var Stortingets anmodningsvedtak 28. mai 2018, i forbindelse med behandlingen av Dokument 8:170 S (2017–2018) om balansert makt i verdikjeden for mat og dagligvarer. Den nye loven legger til rette for effektive forhandlinger og kontrakter mellom dagligvareleverandører og -kjeder for å bidra til mer samfunnsøkonomisk effektive løsninger. Overskuddet kan deretter videreføres til forbrukerne gjennom konkurranse mellom dagligvarekjedene. Både næringsdrivende og forbrukere vil kunne ha fordeler av den nye loven. Loven inneholder en generalklausul som slår fast at det ikke skal foretas handlinger som strider mot god handelsskikk i forretningsforhold mellom næringsdrivende i dagligvarebransjen. God handelsskikk skal være basert på redelighet, forutberegnelighet og lojalitet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.03.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 19.03.2020