Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2019-2020), Innst. 13 S (2019-2020)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2019 Innst. 13 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 04.12.2019

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 11.12.2019