Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2019-2020), Innst. 2 S (2019-2020)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang