Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 13 S (2019-2020)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen

Saksgang