Også vi når det blir krevet - Veteraner i vår tid

Meld. St. 15 (2019-2020), Innst. 20 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.10.2020 Innst. 20 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 15 (2019–2020). Meldingen oppsummerer regjeringens innsatsen for personell i internasjonale operasjoner for Norge de siste ti årene og peker ut veien videre innenfor veteranområdet. Det ble fremmet tre mindretallsforslag i tillegg til tiltakene regjeringen skisserer. Forslaget om at Stortinget ber regjeringen legge frem en kartlegging av prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell i utenlandstjeneste fikk flertall. Denne kartleggingen skal legge grunnlaget for en strategi for norsk veteranforskning

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.10.2020

   Debattert i Stortinget 15.10.2020
   Votert i Stortinget 15.10.2020