Samisk språk, kultur og samfunnsliv - Digitalisering

Meld. St. 31 (2019-2020)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang