Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.)

Prop. 118 S (2019-2020), Innst. 380 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2020 Innst. 380 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020). Jordbruksavtalen mellom staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble i år inngått etter forenklede forhandlinger som følge av Covid-19-pandemien. På grunn av den ekstraordinære situasjonen gjennomførte partene en forenklet prosess, uten framlegging av krav og tilbud og en bred gjennomgang av avtalen, som er det normale. Proposisjonen fra regjeringen hadde derfor mindre omfang enn normalt etter en jordbruksavtale og omhandlet i hovedsak tema og ordninger som var gjenstand for forhandlinger. Stortinget har enstemmig sluttet seg til forslaget fra regjeringen. Forslag fra mindretall ble nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2020

   Debattert i Stortinget 18.06.2020
   Votert i Stortinget 19.06.2020