Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten om varemerkerett

Prop. 43 LS (2019-2020)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er til behandling i næringskomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang