Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.)

Prop. 43 LS (2019-2020)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er til behandling i næringskomiteen

Saksgang