Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JBD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN, vedtak om endring i stortingsvedtak om CO2-avgift på mineralske produkter og stortingsvedtak om totalisatoravgift (øk. tiltak i møte med virusutb.)

Prop. 73 S (2019-2020), Prop. 70 LS (2019-2020), Innst. 233 S (2019-2020)

Merknad

Selve grunnlagsdokumentene for Innst. 233 S (2019-2020) er Prop. 73 S (2019-2020) og Prop. 70 LS (2019-2020) (S-delen). Innst. 233 S, jf. Prop. 73 S, omhandler bevilgningsendringer i forbindelse med tiltak mot virusutbruddet, samt endring i CO2-avgiften og totalisatoravgiften. (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-73-s-20192020/id2696436/)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.04.2020 Innst. 233 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I forbindelse med korona-pandemien har regjeringen lagt frem flere tiltakspakker for å møte konsekvensene av virusutbruddet. I første fase ble det lagt frem en rekke strakstiltak for å unngå unødige oppsigelser og konkurser i levedyktige selskap som ble rammet av en akutt svikt i inntektene. I tillegg ble det innført ekstra inntektssikring for de som ble permitterte, mistet jobben eller på annen måte mistet inntektsgrunnlaget sitt. I fase to ble det jobbet med ytterligere konkrete tiltak for bransjer, bedrifter og husholdninger som ble spesielt hardt rammet av virusutbruddet. I fase tre ble det fremmet forslag om bredere tiltak for å øke aktiviteten i økonomien, tilpasset omfanget av det økonomiske tilbakeslaget. I forhandlingene om tiltakspakkene ble regjeringens forslag endret på flere punkter. De budsjettmessige endringene knyttet til tiltakspakke 4 fremgår av Innst. 233 S (2019-2020).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.04.2020

   Debattert i Stortinget 07.04.2020
   Votert i Stortinget 07.04.2020