Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2020 Innst. 357 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en ny lov om Etterretningstjenesten, som avløser etterretningstjenesteloven av 1998. Lovforslaget fra regjeringen fulgte opp Stortingets anmodningsvedtak fra februar 29017. Et hovedformål for loven er å gi Etterretningstjenestens virksomhet en sikker rettslig forankring. Lovens kapittel 7 og 8 inneholder bestemmelser om tilrettelagt innhenting, og følger bl.a opp Lysne-II utvalgets rapport om digitalt grenseforsvar. Lovvedtaket ble vedtatt av et samlet Storting, med unntak av kapittel 7 og 8 hvor representantene fra Sosialistisk Venstreparti, Venstre, MDG og Rødt stemte i mot vedtaket. Det ble videre enstemmig vedtatt at den nye loven skal evalueres fire år etter at den er trådt i kraft, samt at EOS-utvalget og Oslo tingrett skal tildeles tilstrekkelig ressurser for å løse sine oppgaver tilknyttet den vedtatte loven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2020