Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.

Prop. 94 L (2019-2020), Innst. 275 L (2019-2020), Lovvedtak 96 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 14.05.2020 Innst. 275 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket for deler av justissektoren. Formålet er å avhjelpe konsekvensene utbruddet av covid-19 har for saksavviklingen i domstolene, politiet og påtalemyndigheten. Forslaget innebærer at reglene fastsatt i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 459 om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, videreføres i en midlertidig lov.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 26.05.2020