Endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon) endringer i friskolelova § 3-1 og utdanningsstøtteloven

Prop. 96 L (2019-2020), endringer i friskolelova § 3-1 og utdanningsstøtteloven, Innst. 274 L (2019-2020), Lovvedtak 97 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 14.05.2020 Innst. 274 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i friskolelova og utdanningsstøtteloven. Endringene er behandlet raskt for å kunne avhjelpe konsekvenser av koronavirusutbruddet. I friskolelova er det vedtatt at departementet kan fastsette unntak fra kravet om realkompetansevurdering ved inntak av voksne søkere til friskoler. I utdanningsstøtteloven er det åpnet for at det i særlige tilfeller kan gis betalingsutsettelse i mer enn 3 år.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 26.05.2020