Endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2020 Innst. 302 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i opplæringslova, folkehøyskoleloven, friskolelova, barnehageloven og voksenopplæringsloven. I opplæringslova er det vedtatt plikt for fylkeskommunene til å tilby karriereveiledning for innbyggerne og i friskolelova er det vedtatt bestemmelser om internkontroll for å sikre like regler for private og offentlige skoler. I barnehageloven er det blant annet vedtatt bestemmelser om internkontroll, tilsyn, psykososialt barnehagemiljø og regulering av private barnehager.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.06.2020