Endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig)

Prop. 98 L (2019-2020), Innst. 390 L (2019-2020), Lovvedtak 4 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 18.06.2020 Innst. 390 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsborgerloven, jf. Prop. 98 L (2019-2020) Endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig) og Innst. 390 L (2019-2020). Endringene innebærer at kravet til ferdigheter i norsk muntlig heves fra krav om at søkere har oppnådd minimum nivå A2 på muntlig prøve i norsk til at søkere har oppnådd minimum nivå B1. Det ble vedtatt at kravet til språknivå skal fremgå av loven. Endringene medfører at det ikke lenger skal stilles krav om å dokumentere gjennomført norskopplæring eller gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.06.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 20.10.2020