Midlertidige endringer i kontantstøtteloven og barnetrygdloven (unntak for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)

Prop. 119 L (2019-2020), Innst. 358 L (2019-2020), Lovvedtak 133 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 08.06.2020 Innst. 358 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt en midlertidig lov om endringer i kontantstøtteloven og barnetrygdloven som gjør unntak fra de ordinære reglene for å sikre at familier som har blitt værende i utlandet i over 3 måneder som følge av covid-19-pandemien, ikke skal miste sine ytelser etter disse lovene. Lovendringen er gitt tilbakevirkende kraft for å nå de tilfellene unntakene er ment å dekke. Den midlertidige loven oppheves 1.1.2021.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2020