Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Prop. 102 L (2019-2020), Innst. 273 L (2019-2020), Lovvedtak 98 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 14.05.2020 Innst. 273 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt midlertidige endringer i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova. Lovendringene avløser regler fastsatt i forskrift med hjemmel i koronaloven. Formålet med tilpasningene er at barn, unge og voksen i størst mulig grad skal få ivaretatt sine rettigheter, samtidig som det tas hensyn til hva som er mulig å få til når barnehager og skoler er underlagt begrensinger av smittevernhensyn.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 26.05.2020