Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (lov-delen), skattebetalingsloven ny § 15-4 og endring i SI-loven

Prop. 107 LS (2019-2020), Innst. 338 L (2019-2020), skattebetalingsloven ny § 15-4 og endring i SI-loven, Lovvedtak 115-116 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2020 Innst. 338 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig sluttet seg til regjeringens forslag om - endring i SI-loven § 8 tredje ledd som gir forskriftshjemmel for betalingsutsettelse og nedsettelse av renter i økonomiske krisesituasjoner, og - ny § 15-4 i skattebetalingsloven som gir forskriftshjemmel for betalingsutsettelse av skatte- og avgiftskrav og nedsettelse av renter i økonomiske krisetider.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.06.2020