Voteringsoversikt for sak:

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (lov-delen), skattebetalingsloven ny § 15-4 og endring i SI-loven
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (03.06.2020 Kl. 15:07:32)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A og B.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (03.06.2020 Kl. 15:07:39)

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig sluttet seg til regjeringens forslag om - endring i SI-loven § 8 tredje ledd som gir forskriftshjemmel for betalingsutsettelse og nedsettelse av renter i økonomiske krisesituasjoner, og - ny § 15-4 i skattebetalingsloven som gir forskriftshjemmel for betalingsutsettelse av skatte- og avgiftskrav og nedsettelse av renter i økonomiske krisetider.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet