Midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag)

Prop. 133 L (2019-2020), Innst. 396 L (2019-2020), Lovvedtak 156 (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.06.2020 Innst. 396 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19. Det er vedatt en ny § 6-3 a om adgang til elektronisk underskrift på listeforslag. Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å gi forskrift om adgang til elektronisk underskrift på listeforslag etter valgloven § 6-3 andre ledd boktstav a ved stortingsvalget 2021. Endringen vil gjøre det mulig for politiske partier som ikke fikk tilstrekkelig oppslutning ved forrige stortingsvalg, og uregistrerte grupper å samle inn underskrifter på listeforslag elektronisk. Komiteen har i innstillingen vist til at muligheten for å fremme listeforslag er en grunnleggende demokratisk rettighet. Komiteen understreker videre betydningen av at den elektroniske løsningen ivaretar krav både til digital sikkerhet og til personvern på en måte som sikrer tillit til partiloven og valgloven. Bestemmelsen skal oppheves 1. januar 2022.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 19.06.2020