Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 01.12.2020 Innst. 137 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny lov om mediestøtte i samsvar med den fremlagte proposisjonen fra regjeringen. Lovens formål er å legge til rette for et mangfold av redaktørstyrte journalistiske medier over hele landet ved å bidra til forutsigbare økonomiske rammer for medienes virksomhet og en styrket uavhengighet i forvaltningen av mediestøtten. Stortinget vedtok også å be regjeringen holde en årlig redgjørelse for Stortinget om ytringsfrihet og pressefrihet og om nåsituasjonen og måloppnåelsen i mediepolitikken i Norge.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.12.2020