Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Prop. 2 L (2020-2021), Innst. 29 L (2020-2021), Lovvedtak 5 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 16.10.2020 Innst. 29 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19). Endringene omfatter forlengelse av et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon fra følgende lover: Lovforslaget gjelder endringer i følgende lover: – lov 20. mars 2020 nr. 3 om endring i lov om Statens pensjonskasse – lov 20. mars 2020 nr. 4 om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. – lov 20. mars 2020 nr. 5 om endring i lov om pensjonsordning for sykepleiere. Tidsbegrensningen gjelder frem til 1. november 2020. Utviklingen i pandemien tilsier at unntaket bør videreføres. Det er fortsatt aktuelt å hente inn kvalifisert og nødvendig personell ved behov. Unntaket fra avkortingsreglene forlenges frem til 1. juli 2021.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.10.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 23.10.2020