Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 03.12.2020 Innst. 141 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Det er vedtatt endringer i: –lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs –lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse –lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. –lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser –lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere –lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd –lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg –lov 25. juni 2010 nr. 28 om avtalefestet pensjon til medlemmer av Statens pensjonskasse –lov 20. desember 2019 nr. 84 om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover. Noen av vedtakene følger opp forslag i Prop. 1 S (2020-2021), bl. a midlertidig utvidet mulighet for å kunne kombinere dagpenger under arbeidsløshet med utdanning eller opplæring, og økning av varigheten på forlenget ventetid og tidsbegrenset bortfall av dagpenger under arbeidsløshet ved selvforskyldt ledighet,

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.12.2020