Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og lov om endringer i lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (overgangsregler i barnehageloven)

Prop. 33 L (2020-2021), Innst. 122 L (2020-2021), Lovvedtak 31-32 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2020 Innst. 122 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, jf. Prop. 33 L og Innst. 122 L (2020-2021). Den midlertidige loven gir i all hovedsak de samme tilpasningene som den midlertidige loven om tilpasninger i introduksjonsloven, jf. lovvedtak 9 (2020-2021). Loven oppheves 1. juli 2021. Stortinget har videre vedtatt endringer i lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (overgangsregler i barnehageloven), jf. Prop. 33 L (2020-2021) og Innst. 122 L (2020-2021). Endringene innebærer en presisering av bestemmelsen i barnehageloven som gir departementet hjemmel til å fastsette forskrift om overgangsregler, i forbindelse med at det skal opprettes et nasjonalt økonomitilsyn for private barnehager. I tillegg gjøres det enkelte lovtekniske endringer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.12.2020