Grønnere og smartere - morgendagens maritime næring

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.04.2021 Innst. 338 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om maritim næring. Regjeringens overordnede mål med meldingen er å legge til rette for at norsk maritim næring opprettholder sin internasjonale konkurransekraft og evne til verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Regjeringen vil legge særlig vekt på å fremme utvikling av klima- og miljøvennlig skipsfart, digitalisering av maritim sektor og norsk maritim kompetanse. Stortinget har blant annet vedtatt å be regjeringen igangsette arbeidet med å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på en rekke områder. Videre har Stortinget vedtatt å be regjeringen opprette en ekspertenhet for offentlige anskaffelser samt utrede handlingsrommet i EØS-avtalen for å plassere offentlige oppdrag hos norske verft. Stortinget har også vedtatt å be regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med en nasjonal plan for å gjøre grønne drivstoff tilgjengelig, og å utrede muligheten for å etablere skoleskip i Nord-Norge.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2021

   Debattert i Stortinget 22.04.2021
   Votert i Stortinget 22.04.2021