Representantforslag om opphevelse av krav til helseattest for førerkort for eldre

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Nævra, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 02.02.2021 Innst. 195 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag behandlet Representantforslag 79 S fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson og Torgeir Knag Fylkesnes om opphevelse av krav til helseattest for førerkort for eldre, jf. Innst. 195 S (2020-2021)). Det ble flertall for følgende forslag, fremmet av representanter fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti. : I Stortinget ber regjeringen fjerne kravet om obligatorisk, aldersbestemt helseattest for eldre som grunnlag for førerkort. II Stortinget ber regjeringen se på muligheter for hvordan de som allerede har blitt fratatt førerkortet som følge av de kognitive testene, kan få mulighet til å få en ny vurdering av sin egnethet til å kjøre bil, og at regjeringen kommer tilbake til Stortinget på egnet måte med forslag til løsning i løpet av våren 2021.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.2021

   Debattert i Stortinget 09.02.2021
   Votert i Stortinget 09.02.2021