Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform - opphevelse av straffansvar m.m.)

Prop. 92 L (2020-2021)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Utkast til innstilling forelegges for justiskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang