Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.) og om representantforslag om at rusavhengige ikke skal straffeforfølges

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 27. mai 2021

Geir Jørgen Bekkevold

Sveinung Stensland

leder

ordfører