Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Prop. 86 L (2020-2021), Innst. 620 L (2020-2021), Lovvedtak 149 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 27.05.2021 Innst. 620 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i sameloven og offentleglova, jf. Prop. 86 L (2020-2021) og Innst. 620 L (2020-2021). Endringene innebærer at det i et eget kapittel om konsultasjoner lovfestes overordnede saksbehandlingsregler for konsultasjoner for statlig nivå. For kommuner og fylkeskommuner forankres kun selve konsultasjonsplikten i loven, slik at kommuner og fylkeskommuner selv kan tilpasse gjennomføringen av konsultasjoner til forholdene i sin kommune og til den enkelte sak. Lovreglene kommer til erstatning for Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget, stadfestet i kongelig resolusjon 1. juli 2005, og vil i all hovedsak videreføre innholdet i prosedyrene. I tillegg er det vedtatt endringer i offentleglova § 19 første punktum, som innebærer at det kan gjøres unntak fra innsyn for dokumenter som blir utvekslet som ledd i konsultasjoner mellom statlige organer og Sametinget og andre, men ikke mellom kommuner og fylkeskommuner og Sametinget og andre.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 07.06.2021