Representantforslag om et styrket Nav

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elise Waagen, Eva Kristin Hansen, Fredric Holen Bjørdal, Lise Christoffersen, Rigmor Aasrud, Tuva Moflag, Arild Grande Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 27.04.2021 Innst. 351 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om et styrket Nav. Følgene stortingsvedtak ble enstemmig vedtatt: Stortinget ber regjeringen fremme sak om en gjennomgang av utfordringer i Nav for å sikre at Nav yter gode tjenester til befolkningen. Det må i denne sammenheng vurderes om Nav har tilstrekkelig med økonomiske ressurser til å kunne gjennomføre sitt samfunnsoppdrag. Stortinget ber regjeringen sikre at Nav settes i stand til å drive effektiv arbeidsformidling i tett samarbeid med arbeidsgivere i privat og offentlig sektor. Stortinget ber regjeringen sikre bedre tilbud til dem som trenger varig tilrettelagt arbeid (VTA), samt legge frem en opptrappingsplan for VTA-plasser. Stortinget ber regjeringen sikre en bedre samordning av tjenestene i helsesektoren, Nav og utdanningssystemet, slik at unge gis en helhetlig oppfølging tilpasset den enkelte med fokus på aktivitet og mestring.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.2021

   Debattert i Stortinget 10.05.2021
   Votert i Stortinget 11.05.2021