Endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse mv.)

Prop. 117 L (2020-2021), Innst. 422 L (2020-2021), Lovvedtak 108 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.05.2021 Innst. 422 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 117 L (2020-2021) Endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse mv.). Endringene innebærer at midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen forlenges frem til 1. desember 2021. Loven gir hjemmel for innreiserestriksjoner for å beskytte folkehelsen mot utbruddet av covid-19. Videre forlenges midlertidige saksbehandlingsregler i utlendingsloven for å avhjelpe konsekvensene av covid-19 frem til 1. desember 2021. Disse reglene gir blant annet hjemmel for å avholde fjernmøter i Utlendingsnemnda. Endringene innebærer også at bestemmelser som ble innført i innreiserestriksjonsforskriften 29. januar og 12. februar 2021 i medhold av smittevernloven § 7-12 forankres i innreiserestriksjonsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 25.05.2021