Endringer i lov om forbud mot hold av pelsdyr (kompensasjonsordning)

Prop. 122 L (2020-2021), Innst. 613 L (2020-2021), Lovvedtak 153 (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2021 Innst. 613 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i lovens bestemmelser om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr. Erstatningen skal fastsettes etter utmålingsreglene i ekspropriasjonserstatningsloven så langt de passer. Eiere av pelsdyranlegg som har rett på erstatning etter loven, kan kreve et vederlag fastsatt ut fra anleggets nedskrevne gjenanskaffelsesverdi. Erstatning utmåles som om eier og leier er samme person. Oppdrettere som hadde investert i et forskriftsmessig anlegg per 1. januar 2015 og som fortsatt hadde et forskriftsmessig anlegg per 15. januar 2018, skal omfattes av ordningen. Stortinget vedtok å be regjeringen gå i dialog med pelsdyrnæringen for å sikre en omforent forståelse av grunnlaget for beregning av kompensasjon basert på bruksverdi. Stortinget vedtok også å be regjeringen etablere en ordning der det gis tilskudd til opprydding og sanering av pelserier og fôrkjøkken samt en erstatningsordning for maskiner og utstyr som er uten restverdi som følge av forbudet .

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 07.06.2021