Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 27.05.2021 Innst. 605 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven), jf. Prop 156 L (2020-2021) og Innst. 605 (2020-2021). Loven inneholder krav til offentlige organers bruk av tolk og krav til tolker. Formålet med loven er å bidra til å sikre rettssikkerhet og forsvarlig hjelp og tjeneste for personer som ikke kan kommunisere forsvarlig med offentlige organer uten tolk. Loven skal også bidra til å sikre at tolker holder en faglig forsvarlig standard.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 07.06.2021