Endringer i finansforetaksloven mv. (kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for finansforetak mv.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 552 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt regjeringens lovforslag om endringer i finansforetaksloven, verdipapirhandelloven og finanstilsynsloven om gjennomføring av kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for finansforetak mv., som gjerne omtales som EUs bankpakke, Lovendringene innebærer i stor grad justeringer som legger til rette for nye forskriftsregler.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.06.2021