Riksrevisjonens undersøkelse av søknadsbaserte tilskudd i møte med virusutbruddet i 2020

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.01.2022 Innst. 105 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av søknadsbaserte tilskudd i møte med virusutbruddet i 2020. Riksrevisjonen fant at kompensasjonsordningene i all hovedsak ble iverksatt raskt , men det ble behov for endringer og justeringer. Virksomhetene som ble hardest rammet av nedstengningene, fikk samlet sett støtte fra ordningene. Ordningene hadde noen skjevheter og favnet ikke alle virksomhetene som hadde behov for støtte. Det ble konkludert med at forvaltningen i stor grad etablerte kontrollmekanismer for kompensasjonsordningene. Den mest effektive av ordningene var kompensasjonsordningen for næringslivet, der Skatteetaten behandlet og utbetalte 90 pst av søknadene innen en uke. Komiteen har merket seg Riksrevisjonens anbefalinger og læringspunkter og støtter disse. Komiteen fremhever betydningen av at departementene samarbeider og trekker nyttig lærdom spesielt fra samarbeidet med Skatteetaten.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.01.2022

   Debattert i Stortinget 01.02.2022
   Votert i Stortinget 01.02.2022