Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven)

Prop. 214 L (2020-2021)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet

Saksgang