Endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven (regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling)

Prop. 221 L (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen

Saksgang