Endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven (regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 15.02.2022 Innst. 165 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven som innebærer at det innføres kompetansekrav for å gjennomføre visse former for kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling, Det er også vedtatt å innføre en aldersgrense slik at denne typen behandling som utføres av helsepersonell ikke kan foretas på personer under 18 år når det ikke er medisinsk eller odonotologisk begrunnelse.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.03.2022