Endringer i grenseloven, utlendingsloven og politiregisterloven (etablering av systemer for inn- og utreise, fremreise og passasjerlisteopplysninger mv.)

Prop. 229 L (2020-2021)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet

Saksgang