Endringer i lov om lønnsplikt under permittering (økning av arbeidsgiverperioden)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2021 Innst. 73 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i lov om lønnsplikt under permittering (økning av arbeidsgiverperioden). Bakgrunnen for lovendringen er at det i Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022) foreslås å øke arbeidsgivers lønnsplikt i starten av en permitteringsperiode – arbeidsgiverperiode 1 – fra 10 til 15 dager. Vedtaket ble fatte mot stemmene fra Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 16.12.2021