Endringer i finansforetaksloven og verdipapirfondloven (obligasjoner med fortrinnsrett)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 17.03.2022 Innst. 199 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Norske banker og kredittforetak finansierer sin utlånsvirksomhet i hovedsak ved å motta innskudd og utstede obligasjonslån og lignende i verdipapirmarkedene. Obligasjonslånene er for det meste obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Stortinget har vedtatt endringer i finansforetaksloven og verdipapirfondloven for at norsk OMF-regelverk skal bli i overenstemmelse med OMF-direktivet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 29.03.2022