Endringer i opplæringsloven, universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (endring av NOKUTs oppgaver, studentrettigheter mv.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 10.05.2022 Innst. 287 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven, universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven. Endringene er knyttet til bestemmelser om NOKUTs oppgaver knyttet til godkjenning av utenlandsk utdanning. Videre er det vedtatt endringer i regler om studentrettigheter, blant annet om utdanningsplan, læringsmiljø og permisjon.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 30.05.2022