Endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av ny kjønnsnøytral tittel på Sivilombodsmannen

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 22.11.2022 Innst. 78 L (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lovendringer som følge av at tittelsen "sivilombudsmannen" har blitt endret til det kjønnsnøytrale "sivilombud". Det er bestemt at kjønnsspesifikke yrkestitler skal endres til kjønnsnøytrale titler i alle statlige virksomheter.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.12.2022