Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av ny kjønnsnøytral tittel på Sivilombodsmannen

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 22. november 2022

Per-Willy Amundsen

Ingvild Wetrhus Thorsvik

leder

ordfører