Endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra bemanningsforetak)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 05.12.2022 Innst. 108 L (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak som innebærer innstramminger ved at adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» oppheves. Rett til fast ansettelse styrkes, og gjelder nå ved all innleie fra bemanningsforetak og inntrer når arbeidstaker har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år. Grensen mellom innleie og entreprise tydeliggjøres. Det fastsettes forskrift om et geografisk avgrenset forbud mot innleie fra bemanningsforetak for byggenæringen. Det presiseres at Arbeidstilsynet kan føre tilsyn med overholdelsen av reglene. En forskriftshjemmel åpner for en avgrenset unntaksadgang innenfor enkelte områder og en godkjenningsordning for bemanningsforetak reguleres i forskrift. Hjemmelsgrunnlag for å fastsette godkjenningsordningen tydeliggjøres. Arbeidstilsynet får myndighet til å føre tilsyn med overholdelsen av reglene, herunder å benytte overtredelsesgebyr som reaksjonsmiddel.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 16.12.2022