Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (økt stønadsgrad)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 04.10.2022 Innst. 18 L (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i den midlertidige loven om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter. Stortinget har enstemmig vedtatt regjeringens forslag, slik at stønadsgraden til husholdninger i september 2022 blir 90 prosent over 70 øre/kWt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.10.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.10.2022