Voteringsoversikt for sak:

Grunnlovsforslag om endring i § 25 (bruk av rikets forsvarsmakt på fremmed jord)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (08.05.2018 Kl. 14:35:07)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (08.05.2018 Kl. 14:35:56)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 45, jf. Innst. 247 S (2017-2018), jf. Dokument 12:45 (2015-2016) som er fremmet av Marit Arnstad, Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe og Helge Thorheim. Forslaget går ut på en endring i Grunnloven § 25 med sikte på at kontakten mellom regjeringen og Stortinget mht. bruk av landets forsvarsmakt i væpnet konflikt utenlands blir underlagt en fast fremgangsmåte som sikrer folkevalgt styring og kontroll. I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen foreslo medlemmene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti å bifalle alternativ 2. Forslaget fikk stemmene fra disse partiene samt MDG og Rødt. Øvrige partier stemte imot.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak og henstillinger